W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w trybie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami - roszczenie o sprzedaż nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek (z wnioskiem o sprzedaż występują wszyscy współużytkownicy wieczyści  nieruchomości, której wniosek dotyczy).

II. OPŁATY:

Wniosek i ewentualne pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Stwierdzenie, iż wnioskodawca spełnił przewidziane ustawą warunki do nabycia nieruchomości gruntowej skutkuje podpisaniem protokołu uzgodnień między stronami, a następnie ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, mocą której, na rzecz nabywcy (dotychczasowego użytkownika wieczystego) przenosi się prawo własności nieruchomości gruntowej.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje terminu wiążącego dla rozpatrzenia wniosku i jego ostatecznego załatwienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami WG/RGG

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przedmiotowych postępowaniach nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

VI. ANALIZA

Wykup prawa użytkowania wieczystego na własność – przepisy epizodyczne – Dział VIa uogn art. 198g.

Ustawodawca wprowadził przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, które stanowią, że użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz. Ustawa weszła w życie 31 sierpnia 2023 r.  

Żądanie sprzedaży, o którym mowa powyżej, nie przysługuje:

1) jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.;

2) jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

3) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);

4) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

5) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

6) nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Ustalenie ceny nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu.                                         

Zgodnie z art. 198h uogn cenę nieruchomości ustala się:

  1. w przypadku zapłaty ceny jednorazowo - jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
  2. w przypadku rozłożenia ceny na raty - jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
  3. maksymalna ilość rat – 10 rat rocznych.

VII. UWAGI:

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Geodezji, Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami:

Agnieszka Stachurska-Rosik - kierownik - II piętro, pokój 204, tel. 062 58 22 204

Maria Pawlińska                             - II piętro, pokój 204, tel. 062 58 22 200

Małgorzata Świątek-Błaszczyk    - II piętro, pokój 204, tel. 062 58 22 200

Joanna Zuszek                               - II piętro, pokój 203, tel. 062 58 22 203

Katarzyna Nowaczyk-Pietrzak     - II piętro, pokój 203, tel. 062 58 22 203

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel. (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl,

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18,  fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych,
w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  - RODO

◦              roszczenie o sprzedaż nieruchomości – ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia z dnia 21 sierpnia 1997,

◦              w celach archiwalnych .

4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrówz dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

6. Podanie danych wynika z przepisów prawa.

7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:

  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

8. W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem

 

Załączniki

Powiadom znajomego