W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327 ze zm.);
Uchwała Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku;
Uchwała Nr XI/142/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku.

STYPENDIUM  SOCJALNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły (pieczątka szkoły na wniosku).

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym - w swojej szkole,,
Pozostali uczniowie oraz wychowankowie - w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto, od dnia 1 października 2018 r.) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

bezrobocie,
niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania,
gdy rodzina jest niepełna,
w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE

uczniom klas zerowych oraz studentom,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
uczniom spoza Ostrowa Wielkopolskiego przebywającym w Ostrowie Wielkopolskim w internacie lub na stancji.
STYPENDIUM SZKOLNE JEST PRZYZNAWANE NA WNIOSEK

rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły,
z urzędu.


UWAGA!

Uczeń pełnoletni składa wniosek samodzielnie!

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO POMOCY

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż  528,00 zł.
Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem. Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia takie jak: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, alimenty zasądzone dobrowolne; emerytury, renty inwalidzkie, renty socjalne, renty rodzinne i inne, stypendia, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy, świadczenie przedemerytalne, darowizny, odszkodowania, dochody z posiadanych ha przeliczeniowych, dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z prac dorywczych oraz inne niewymienione wyżej.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia zgodnie z tabelą w CZĘŚCI B wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

ZMIANA OKOLICZNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne albo pełnoletni uczeń obowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (Referat Obsługi Mieszkańców – parter).

KONTAKT

Wydział Edukacji, Referat Oświaty

- Monika Dachowska - podinspektor
- Artur Bartczak – kierownik referatu

tel. 62 58 22 325, 62 58 22 324

Załączniki

Powiadom znajomego