W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych lub objętych opieką socjalną w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm. ) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia, o których mowa powyżej zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Uprawnieni do korzystania z pomocy zdrowotnej:
Ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach w łącznym wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
2) nauczyciele ww. szkół po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zasady udzielania pomocy zdrowotnej:
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego, jednorazowego świadczenia w danym roku kalendarzowym, w związku z:
1) długotrwałą chorobą (chorobą nieuleczalną, chorobą przewlekłą)
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym.
4) zakupem środków pomocniczych po przedłożeniu przez nauczyciela rachunków lub innych dokumentów potwierdzających koszty leczenia.

Przyznanie pomocy zdrowotnej uzależnione jest od:
a) stanu zdrowia nauczyciela;
b) okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela;
c) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia;
d) wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej będą rozpatrywane dwa razy w roku w miesiącach: czerwcu i grudniu. Pomoc zdrowotna może być udzielona danemu nauczycielowi jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej na I półrocze należy składać do 30 maja, a na II półrocze do 30 listopada każdego roku kalendarzowego. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z zaawansowania choroby nauczyciela, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ma możliwość rozpatrzenia wniosku i przyznania pomocy zdrowotnej poza terminami wskazanymi powyżej.
Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela.

Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia oraz jeżeli wydano - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu medycznego, korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty poniesione w związku z długotrwałym leczeniem np. faktury, rachunki wystawione na nauczyciela;
3) oświadczenie o przeciętnym, miesięcznym dochodzie brutto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł, osiągniętych  w   kwartale   poprzedzającym   złożenie   wniosku.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wzywa nauczyciela do jego uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Decyzja w sprawie przyznania lub                        o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania świadczenia.

Forma wypłaty świadczenia:
Świadczenie finansowe przyznane w ramach pomocy zdrowotnej zostanie przekazane nauczycielowi na wskazany rachunek bankowy bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego decyzji o przyznaniu pomocy zdrowotnej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (Referat Obsługi Mieszkańców – parter).

Kontakt:
Wydział Edukacji - Referat Oświaty
-  Artur Bartczak – kierownik referatu

tel. 62 58 22 325, 62 58 22 336

Podstawa prawna:
Art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.);
Uchwała Nr VII/95/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku;
Uchwała Nr XIII/168/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 roku;
Zarządzenie Nr 351/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 05 kwietnia 2019 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego