W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o zezwolenie na imprezę masową 2023

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia.

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej
7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Podstawa prawna:
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

Wymagane wnioski i dokumenty:

1. wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
2. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz
o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych  i sanitariatów;
3. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r.- Dz.U.2009.135.1113), instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;
4. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
5. informację o:
- liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
- przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
- liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
- osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
- sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
- zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
- odpłatności za wstęp na imprezę (w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny organizator jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010r.DZ.U.2010.54.323).
6. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu)
7. oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu  i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc (dotyczy meczów piłki nożnej: 
w ramach ligi zawodowej – przepis obowiązuje, w ramach I ligi piłki nożnej – przepis stosuje się od 01 stycznia 2013r.; w ramach pozostałych rozgrywek – przepis stosuje się od 01 stycznia 2014r.).
8. informację o powiadomieniu:
- Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej
- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, 
w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
9. opinie:
- Komendanta Powiatowego Policji
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
- Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz
o przewidywanych zagrożeniach.
UWAGA!
Opinie ww. organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

Opłaty:
Opłata skarbowa (w momencie złożenia wniosku) za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł .

Gotówką bez dodatkowych opłat można dokonywać w punkcie kasowym prowadzonym przez BOŚ O/Ostrów Wielkopolski mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (na parterze).
Bezgotówkowo – przelewem na poniższy numer rachunku bankowego.
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy
PKO Bank Polski:  80 1020 2212 0000 5102 0461 1572.
 

Załączniki

Powiadom znajomego