W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I.     PODSTAWA PRAWNA: 

 
Art. 48b ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn.zm.);

 

II.  WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·         wypełniony formularz ofertowy stanowi załącznik do ogłoszenia 

·         kopia aktualnego wypisu z rejestru np.: sądowego, wojewody, właściwych izb lub inny dokument zezwalający na prowadzenie działalności,

·         kopia statutu podmiotu leczniczego, jeżeli przepis prawa wymaga jego posiadanie,

·         kopia zaświadczenia o numerze NIP,

·         kopia decyzji o numerze identyfikacyjnym REGON,

·         kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC lub oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty zawrze on umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją projektu, w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

·         kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe osób, które będą brały udział w realizacji projektu.

·         oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami konkursu,

·         oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565),

·         oświadczenie oferenta, że świadczenia będą wykonywane w warunkach   odpowiadających standardom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny  odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r., poz. 402).

 

Załączone kopie dokumentów muszą być uwierzytelnione za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta

 

III. OPŁATY: 

Nie pobiera się

 

IV. TERMIN ODPOWIEDZI: 

30 dni od dnia złożenia oferty

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Spraw Społecznych - Referat Zdrowia i Rodziny

 
 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 

 
Nie dotyczy

 
 

VII. UWAGI: 

 
Udzielenie zamówienia poprzedzone jest ogłoszeniem o konkursie ofert. Informacja o ogłoszonym przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski konkursie umieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty podejmuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej.

Wyniki konkursu są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki

Powiadom znajomego