W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 716 artykułów
Zapytanie w sprawie: godzin zwiedzania w muzeum.
Zapytanie w sprawie godzin zwiedzania w muzeum.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Marian Herwich
Zapytanie w sprawie: wydawnictw, publikacji.
Zapytanie w sprawie wydawnictw, publikacji.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Marian Herwich
Zapytanie w sprawie: pracowników muzeum.
Zapytanie w sprawie pracowników muzeum.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Marian Herwich
Interpelacja w sprawie: wysokich opłat za ciepło systemowe
Interpelacja w sprawie wysokich opłat za ciepło systemowe
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Jakub Paduch
Interpelacja w sprawie: w sprawie zastąpienia linii autobusowej 19E szynobusem.
Interpelacja w sprawie w sprawie zastąpienia linii autobusowej 19E szynobusem.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Jakub Paduch
Znak sprawy: WGS.ROS.6220.16.2022
Znak sprawy WGS.ROS.6220.16.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek "RAFAELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 30 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw, bezdotykowej myjni samochodowej na działce 40/3 obręb 0043 Ostrów Wielkopolski”.Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wystąpił do organów wskazanych w art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 800 do 1600.Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania opinii organów wskazanych w art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.03.2023 r.Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które zawiera uzasadnienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 24.01.2023 r.
Znak sprawy: WGS.RGOE.6344.1.2023.AnKo
Znak sprawy WGS.RGOE.6344.1.2023.AnKo
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.Uwagi i propozycje zmian do ww. projektu uchwały można składać w terminie 22 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: um@umostrow.pl.Uwagi lub propozycje zmian do ww. projektu uchwały złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostaną bez rozpatrzenia.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i propozycji zmian do ww. projektu uchwały, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania, jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Załącznik: - projekt uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku
Znak sprawy: WPP.6733.1.53.2022
Znak sprawy WPP.6733.1.53.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że została wydana decyzja nr 6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego na rzece Ołobok na działkach nr 1, 2, 16, 17, 18 (obręb 0189) położonych w Ostrowie Wielkopolskim.