W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1490 artykułów
Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i nauki w 2024r.
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i nauki w 2024r.
Znak sprawy Zarządzenie nr 140/IX/2024
Kategoria edukacja
Termin składania ofert
Stanowisko: referent w Referacie Ochrony Środowiska
Stanowisko referent w Referacie Ochrony Środowiska
Miejsce pracy Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, p. 322 lub 321
Stanowisko: referent do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Stanowisko referent do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, p. 322 lub 321
Stanowisko: referent do spraw gospodarki wodno - ściekowej w Referacie Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Stanowisko referent do spraw gospodarki wodno - ściekowej w Referacie Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, p. 322 lub 321

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - ul. Spichrzowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:  - w Biuletynie...

Obwieszczenie Ministra Rozoju i Technologii nr DLI-I.7620.8.2023.KK.12

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii nr DLI-I.7620.8.2023.KK.12 z dnia 03.07.2024 o wydaniu decyzji dotyczącej ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa odcinków gazociągu DN400 Odolanów - Adamów"

Interpelacja w sprawie: miejsc parkingowych przed halą widowiskowo sportową 3MK Arena Ostrów.
Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przed halą widowiskowo sportową 3MK Arena Ostrów.
Nr sprawy BRM.0003.17.2024.DS
Tożsamość radnego Damian Grzeszczyk

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 01.07.2024

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 01.07.2024r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ( znak sprawy RPA.6740.3.ID.2024).

Znak sprawy: WGS.ROS.6220.10.2023
Znak sprawy WGS.ROS.6220.10.2023
Znak pisma WGS.ROS.6220.10.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z poźn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Ostrów – Ostrów Południe”,że:w związku z prowadzonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Ostrów – Ostrów Południe” nawiązując do pisma nr WGS.ROS.6220.10.2023 z dnia 04.06.2024 r. oraz pisma Pełnomocnika Inwestora znak: 1956/2024/152/22/PL/MKas z dnia 20.06.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: 21.06.2024 r.) stanowiącego odpowiedź na pismo nr WGS.ROS.6220.10.2023 z dnia 04.06.2024 r. przychylam się do prośby wyrażonej przez Pełnomocnika Inwestora w ww. piśmie i przedłużam termin na uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo nr WOO-II.4220.85.2024.JC.1 z dnia 31.05.2024 r.) do 31.12.2024 r.  Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego stanowiska w sprawie zajęły niżej wskazane organy:Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski postanowieniem nr OSR-OŚ.6220.13.2024 z dnia 21.05.2024 r. zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie polegające na „Przebudowie linii WN 110 kV relacji Ostrów – Ostrów Południe” w części dotyczącej obszaru położonego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski (działki nr 11/15, 11/23 i 11/21 obręb Wysocko Wielkie) – kopia postanowienia stanowi załącznik do obwieszczenia.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w opinii nr PK.ZZŚ.4901.115.2024.JS.2 z dnia 22.05.2024 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Ostrów – Ostrów Południe” – kopia opinii stanowi załącznik do obwieszczenia.Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej nr DN-NS.9011.696.2024 z dnia 05.06.2024 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – kopia opinii stanowi załącznik do obwieszczenia. Z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8:00 do 16:00.Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r., poz. 572) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na przedłużenie terminu na uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, konieczność wyrażenia lub podtrzymania opinii przez organy wskazane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zapewnienia stronom udziału w postępowaniu na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 28.02.2025 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 03.07.2024 r
Przedmiot konkursu: II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej na rok 2024.
Przedmiot konkursu II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej na rok 2024.
Znak sprawy Zarządzenie nr 127 / IX / 2024
Kategoria rewitalizacja
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji przestrzennej na rok 2024.
Przedmiot konkursu II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji przestrzennej na rok 2024.
Znak sprawy Zarządzenie nr 126 / IX / 2024
Kategoria rewitalizacja
Termin składania ofert
Tożsamość składającego: Ewa Kaplicka
Tożsamość składającego Ewa Kaplicka
Tożsamość składającego: Katarzyna Modrzyńska
Tożsamość składającego Katarzyna Modrzyńska