W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 716 artykułów
Zapytanie w sprawie: godzin zwiedzania w muzeum.
Zapytanie w sprawie godzin zwiedzania w muzeum.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Marian Herwich
Zapytanie w sprawie: wydawnictw, publikacji.
Zapytanie w sprawie wydawnictw, publikacji.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Marian Herwich
Zapytanie w sprawie: pracowników muzeum.
Zapytanie w sprawie pracowników muzeum.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Marian Herwich
Interpelacja w sprawie: wysokich opłat za ciepło systemowe
Interpelacja w sprawie wysokich opłat za ciepło systemowe
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Jakub Paduch
Interpelacja w sprawie: w sprawie zastąpienia linii autobusowej 19E szynobusem.
Interpelacja w sprawie w sprawie zastąpienia linii autobusowej 19E szynobusem.
Nr sprawy BRM.0003.3.2023.DS
Tożsamość radnego Jakub Paduch
Znak sprawy: WGS.ROS.6220.16.2022
Znak sprawy WGS.ROS.6220.16.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek "RAFAELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 30 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw, bezdotykowej myjni samochodowej na działce 40/3 obręb 0043 Ostrów Wielkopolski”.Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wystąpił do organów wskazanych w art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 800 do 1600.Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzyskania opinii organów wskazanych w art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.03.2023 r.Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które zawiera uzasadnienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 24.01.2023 r.
Znak sprawy: WGS.RGOE.6344.1.2023.AnKo
Znak sprawy WGS.RGOE.6344.1.2023.AnKo
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.Uwagi i propozycje zmian do ww. projektu uchwały można składać w terminie 22 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: um@umostrow.pl.Uwagi lub propozycje zmian do ww. projektu uchwały złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostaną bez rozpatrzenia.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i propozycji zmian do ww. projektu uchwały, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania, jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Załącznik: - projekt uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku
Znak sprawy: WPP.6733.1.53.2022
Znak sprawy WPP.6733.1.53.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że została wydana decyzja nr 6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego na rzece Ołobok na działkach nr 1, 2, 16, 17, 18 (obręb 0189) położonych w Ostrowie Wielkopolskim.
Znak sprawy: WGS.ROS.6220.9.2022
Znak sprawy WGS.ROS.6220.9.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z poźn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 1/67 i 1/68 (obręb nr 0123) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiejże:w postanowieniu nr WOO-IV.4220.1109.2022.DG5 z dnia 13.12.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 1/67 i 1/68, obręb 0123 w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wrocławskiej nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w postanowieniu.(treść postanowienia WOO-IV.4220.1109.2022.DG.5 z dnia 13.12.2022 r. stanowi załącznik do obwieszczenia)Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz trwającą analizę zgromadzonego materiału, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.03.2023 r.Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które zawiera uzasadnienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 19.01.2023 r.
Nazwa sprawy: Dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Nazwa sprawy Dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej
Interpelacja w sprawie: wyładowni kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Interpelacja w sprawie wyładowni kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Nr sprawy BRM.0003.2.2023.DS
Tożsamość radnego Jakub Paduch
Przedmiot petycji: Sprzeciw wobec projektu budowy spalarni odpadów, określanej również jako elektrociepłownia na paliwa alternatywne
Przedmiot petycji Sprzeciw wobec projektu budowy spalarni odpadów, określanej również jako elektrociepłownia na paliwa alternatywne
Numer petycji BIP.152.4.2022.WK
Kategoria ochrona środowiska
Podmiot wnoszący brak zgody na ujawnienie danych osobowych
Data złożenia
Status w trakcie rozpatrywania

Miejskie becikowe

PODSTAWA PRAWNA Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku Uchwała Nr XXX/350/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  Ustawa z dnia 28 listopad 2003r. o świadczeniach rodzinnych    I.WYMAGANE...