W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 716 artykułów
Znak sprawy: WPP.6733.1.53.2022
Znak sprawy WPP.6733.1.53.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że została wydana decyzja nr 6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego na rzece Ołobok na działkach nr 1, 2, 16, 17, 18 (obręb 0189) położonych w Ostrowie Wielkopolskim.
Znak sprawy: WGS.ROS.6220.9.2022
Znak sprawy WGS.ROS.6220.9.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z poźn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 1/67 i 1/68 (obręb nr 0123) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiejże:w postanowieniu nr WOO-IV.4220.1109.2022.DG5 z dnia 13.12.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 1/67 i 1/68, obręb 0123 w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wrocławskiej nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w postanowieniu.(treść postanowienia WOO-IV.4220.1109.2022.DG.5 z dnia 13.12.2022 r. stanowi załącznik do obwieszczenia)Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz trwającą analizę zgromadzonego materiału, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.03.2023 r.Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które zawiera uzasadnienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 19.01.2023 r.
Nazwa sprawy: Dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Nazwa sprawy Dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej