W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1454 artykuły
Znak sprawy: WPP.6720.1.1.2019
Znak sprawy WPP.6720.1.1.2019
Rodzaj dokumentu podanie do publicznej wiadomości
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XVII/198/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskiwraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2023 r.  do 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  (https://bip.umostrow.pl/).Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 16.30 w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 14; 63-400 Ostrów Wielkopolski. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r.:·         pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski,·         za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,·         ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski,·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wpp@umostrow.plUwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski.   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :1.       Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, 2.       Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail: iod@umostrow.pl.3.       Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - RODO- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego,◦     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego◦     w celach archiwalnych 4.       Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych. 5.       Dane osobowe będą przekazywane odbiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie danych tj.: podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne oraz stronom postępowania, instytucjom uzgadniającym i opiniującym w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego a także innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, 6.       Podanie danych Osobowych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 7.       Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:◦     żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,◦     sprostowania, ograniczenia, przetwarzania danych, ◦     wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Zapytanie w sprawie: pielęgnacji drzew na terenie miejskich placówek oświatowych.
Zapytanie w sprawie pielęgnacji drzew na terenie miejskich placówek oświatowych.
Nr sprawy BRM.0003.5.2023.DS
Tożsamość radnego Jakub Paduch