W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 916 artykułów
Nazwa sprawy: Wydawanie dowodów osobistych
Nazwa sprawy Wydawanie dowodów osobistych
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Nazwa sprawy: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Nazwa sprawy Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Nazwa sprawy: Udostępnienie informacji o danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Nazwa sprawy Udostępnienie informacji o danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Nazwa sprawy: Zakres zadań Referatu Obsługi Mieszkańców
Nazwa sprawy Zakres zadań Referatu Obsługi Mieszkańców
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Obsługi Mieszkańców
Nazwa sprawy: Udostępnienie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych i dokumentów z nimi związanych (zezwoleń, zaświadczeń)
Nazwa sprawy Udostępnienie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych i dokumentów z nimi związanych (zezwoleń, zaświadczeń)
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Archiwum Zakładowe
Nazwa sprawy: Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji płacowej i innych dokumentów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych szkół, przedszkoli i firm, których założycielem był Prezydent Miasta
Nazwa sprawy Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji płacowej i innych dokumentów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych szkół, przedszkoli i firm, których założycielem był Prezydent Miasta
Kategoria sprawy archiwum zakładowe.
Komórka odpowiedzialna Archiwum Zakładowe

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Nazwa sprawy: Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
Nazwa sprawy Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Kultury Fizycznej i Sportu

Udzielanie dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 z późn. zmianami) oraz Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Termin i sposób załatwienia sprawy: Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem...

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Podstawa prawna: § 10 ust. 1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 z 2011 r., poz. 31). I. WYMAGANE...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

PODSTAWA PRAWNA: Art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247). Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w...

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podstawa prawna: Art.  83a ust. 1 i art. 83b ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm./. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./.   I. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu...

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Podstawa prawna: Art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm./. I. WYMAGANE DOKUMENTY: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew zawiera: Imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określająca usytuowanie...

Postępowanie w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Podstawa prawna: uchwała nr XX/234/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów...

Postępowanie w sprawie zmiany zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2020  poz. 1944 z późn. zm.).  I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.  Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 1)    rozkład jazdy, 2)    dowód uiszczenia opłaty za zmianę...

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych lub objętych opieką socjalną w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm. ) niezależnie od przysługującego nauczycielowi...

Stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)oraz Uchwała Nr XIII/149/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków  i trybu...

Przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327 ze zm.); Uchwała Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku; Uchwała Nr XI/142/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku. STYPENDIUM  SOCJALNE Pomoc materialna o charakterze...

Przyznawanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego

PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327 ze zm.);  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. uchwała Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o zasiłek szkolny wraz z dokumentem...

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek Załączniki - Jedna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500...