ZARZĄDZENIE NR 1833/VII/2017

PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie: sposobu funkcjonowania bazy kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasad i trybu doboru członków rad

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10a i 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)    Prezydent Miasta – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego;

2)    spółka z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem;

3)    spółka dominująca - spółka z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski będąca spółką dominującą, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), w stosunku do innej spółki kapitałowej (spółki zależnej);

4)    ustawa o gospodarce komunalnej - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.);

5)    ustawa o zarządzaniu mieniem - ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259);

6)    kandydat na członka rady nadzorczej – osoba wskazana w art. 10a ust. 5 ustawy, o której mowa w pkt  4;

7)    baza kandydatów - ewidencja kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i w spółkach od nich zależnych, prowadzona przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim;

8)    komórka nadzoru - komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim realizująca zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego, której powierzono prowadzenie bazy kandydatów;

9)    osoba sprawująca nadzór nad spółką - Prezydent Miasta, upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta, członek zarządu spółki dominującej.  

§ 2. 1. Baza kandydatów prowadzona jest centralnie przez komórkę nadzoru, a gromadzone w niej dane osobowe pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski.

           2. Baza kandydatów prowadzona jest w postaci papierowej oraz z wykorzystaniem systemu informatycznego.

           3. W bazie kandydatów na członków rad nadzorczych rejestrowane są osoby, które złożyły do Prezydenta Miasta zgłoszenie oraz spełniły wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zarządzaniu mieniem z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 

§ 3. Zgłoszenie do bazy kandydatów, którego wzór stanowi załącznik nr 1, wymaga załączenia kwestionariusza osobowego kandydata na członka rad nadzorczych wraz z kopią  dokumentu potwierdzającego spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19     ust. 1 pkt 1 a) – j) ustawy o zarządzaniu mieniem. 

§ 4. Wzór kwestionariusza osobowego kandydata na członka organu nadzoru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. W bazie kandydatów odnotowywane są niezwłocznie wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej.

§ 6. 1. Aktualizacji danych w bazie kandydatów komórka nadzoru dokonuje:

1)  na pisemne żądanie osoby znajdującej się w bazie kandydatów,

2)  na podstawie dokumentów i informacji przekazywanych przez zarządy spółek.

           2. Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej oraz oświadczenia i dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych w bazie kandydatów przechowywane są w komórce nadzoru.

           3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

           4. Komórka nadzoru przetwarza dane zawarte w bazie kandydatów na potrzeby Prezydenta Miasta.

           5.  Dane zawarte w bazie kandydatów podlegają zabezpieczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.992).

§ 7. 1. Spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów powołuje się członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i spółek od nich zależnych. 

           2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Prezydentowi Miasta bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

§ 8. 1. Wskazania kandydatów spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów dokonuje Prezydent Miasta.

           2. Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Przy powoływaniu kandydatów do składu rady nadzorczej uwzględnia się:

1)  wymaganą strukturę zawodową (np.: prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2)  niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;

3)  dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;

4)  uczestnictwo w innych radach nadzorczych,

5)  predyspozycje i nieskazitelną opinię.

§ 10. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:

1)  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

2)  przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

3)  która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

§ 11. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Prezydenta Miasta, a uchwała o nie udzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub wspólników.

§ 12. Liczba członków wskazywanych do rady nadzorczej zależy od charakteru spółki i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski lub spółkę dominującą.

         § 13.  Przed wskazaniem kandydata na członka rady nadzorczej, kandydat wyraża pisemną zgodę na powołanie do składu rady nadzorczej spółki oraz składa pisemne oświadczenie o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej – wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3   i 4 do zarządzenia.

         § 14. Kandydat na członka rady nadzorczej wskazany przez Prezydenta Miasta składa oświadczenie stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu  Państwa z dnia 9 września 2016 r. (Dz. U. z 2016,  poz. 1461), wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

§ 15. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388). O fakcie wypełnienia powyższego obowiązku kandydat informuje na piśmie komórkę nadzoru.

§ 16. 1. Po wprowadzeniu zmian w składzie rady nadzorczej zarząd spółki zawiadamia o tym komórkę nadzoru przesyłając kopię uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby.  

           2. Osoba składająca rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji, a przekazując ją właściwemu organowi spółki dostarczyć kopię do wiadomości Prezydenta Miasta.

§  17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 18. Traci moc Zarządzenie nr 205/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02 kwietnia 2015 roku.