Postępowanie administracyjne w sprawie o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w całości lub w części, odroczenie  terminu płatności lub  rozłożenie na raty; 

I.     PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615); 

2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn.zm.); 

3. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1205);

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021);

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.);

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.).

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS w całości lub w części, odroczenie  terminu płatności lub rozłożenie na raty; 

Do podania należy załączyć: 

zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z dwóch ostatnich miesięcy wszystkich członków rodziny wnioskodawcy (w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy) lub odpowiednio: zaświadczenie o wysokości emerytury, renty;
zaświadczenie o wysokości świadczeń otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez wszystkich członków rodziny,
oświadczenie o miesięcznych kosztach związanych z codzienną egzystencją rodziny (wyżywienie, ubranie, środki czystości, itp.),
kopie faktur z dwóch ostatnich miesięcy dotyczących kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, gaz, prąd, itp.), lub oświadczenie o partycypowaniu w ww. kosztach (w przypadku  osób zamieszkujących wspólnie),
w przypadku długotrwałej choroby - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy.
                                           

 III. OPŁATY:

Bez opłat

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych – Referat Zdrowia i Rodziny

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji adresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, składa się za pośrednictwem organu – Prezydenta Miasta, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Referacie Obsługi Mieszkańców lub listownie).

 

VI. UWAGI:

Bez uwag