W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Przedmiot petycji Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
Numer petycji BIP.152.2.2022.WK
Kategoria zdrowie
Podmiot wnoszący Szulc-Efekt sp. z o. o.
Data złożenia
Status załatwione

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 

 Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  
Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
 
Premabuła: 
Społeczne i gospodarcze koszty alkoholizmu i narkomanii (absencja w pracy, koszty społeczne, medyczne koszty leczenia, etc) szacowane są w naszym kraju na ponad 100  miliardów złotych rocznie (to chyba najostrożniejsze szacunki) -  tym bardziej dziwi nas że Urzędnicy uważają że ich działania są takie idealne i nie ma sensu rozmawiać co można ulepszyć w ramach powierzonych im budżetów.  
Próbuję na ten temat porozmawiać ad rem w Gminie o danaych jw. - ale od dłuższego czasu rozmowy są zdawkowe a osoby odpowiedzialne za ten obszar działań albo odsyłają mnie do innych osób, albo opowiadają jedynie - jakie to doskonałe i szerokie działania w ramach powierzonych im kompetencji - wykonują - sic ! 
 
Zatem dlaczego jest tak żle ? -  w statystykach pod tym względem z raportu opublikowanego przez Biuro Analiz Sejmowych - vide www.sejm.gov.pl wynika, że 
„(…) Polska na tle innych krajów UE była jednym z  nielicznych, w  których spożycie alkoholu od 2000  r. wyraźnie wzrosło. Co więcej, prognozy wskazują, że Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, w których spożycie alkoholu nadal będzie rosło.
(…)’ 
Oczywiście spożycie mocnego alkoholu jest stosunkowo największe w mniejszych gminach, etc 
Co robią zatem Gminne Komisje ? w niektórych gminach pracują nieefektywnie - rutynowo, etc  ! - taka jest nasza teza ! Jako podatnicy i przedsiębiorcy mamy prawo do naszych ocen! 
 
Biorąc pod uwagę powyższe:
 
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
  
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052) 
 
Gminna(*) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Przewodniczący Komisji 
 
ex officio - za pośrednictwem Kierownika JST 
 
Chcemy aby wszystko odbywało się jawnie i transparentnie - zatem prosimy o opublikowanie w BIP - wszystkich naszych pism i wniosków związanych z niniejszym postępowaniem. 
 
Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)
 
Idee fixe wniosku - Codziennie w Polsce umiera JEDEN młody człowiek z powodu przedawkowania dopalaczy - Wszyscy mamy obowiązek zrobić więcej w tej sprawie niż dotychczas - wykorzystajmy wszystkie nowoczesne media w tym Internet w walce z tą plagą ! 
Tymczasem w naszym Kraju w Gminach - w odróżnieniu od prawie wszystkich tego typu Jednostek Samorządowych - na świecie - prawie wcale nie wykorzystuje się Mediów Elektronicznych do prewencji Nałogów - nawet stron WWW - nie mówiąc już o social mediach . 
https://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_240226_EN_TDAU15001ENN1.pdf 
 
Do członków GKRPA i kierownika JST
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - jw. 
 
Preambuła Wniosku: 
 
Celem tego materiału jest aby wyjaśnić Wam sposób argumentacji zawarty w naszych petycjach i pomóc zrobić coś niestandardowego - pro publico bono dla Dzieciaków w ramach zadan określonych w art. 4 index 1 Ustawy o wychownaiu w trzeźwości (…) 
 
W przypadku wątpliwości co do kontentu niniejszego wniosku - prosimy o tel. pod nr. 608-318-418 - postaramy się werbalnie wytłumaczyć intencje i zakres pytań - tel. 608-318-418
 
Pomimo, że wszystkie GKRPA (ponad 2 tys. Gmin w Kraju)  uwżają że idealnie wykonują swoje zadania i lepie nie można - codziennie w Polsce umiera JEDEN młody człowiek (często w małych gminach)  z powodu przedawkowania dopalaczy ! - sic! )
 
Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z analizy budżetów Gmin/Miast - właściwe wykorzystanie środków jakimi dysponują Gminy w związku z uiszczaniem opłat przez Przedsiębiorców -  wynikających z dyspozycji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) - wydaje się niezwykle istotne z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego - pro publico bono oraz z punktu widzenia realizacji celów określonych w Gminnych programach  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 
Media donoszą w ostatnim czasie - o nabrzmiałej problematyce związanej z nadużywaniem przez Młodzież dopalaczy - a obowiązkowe zadania Gmin wynikające  z dyspozycji powyżej wzmiankowanej Ustawy lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) - są (co wynika ze statystyk oraz materiałów medialnych) ciągle niezadowalające.
 
Materiał TVP Info: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob  
lub: https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby 
 
Dodatkowo - jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (sprzed kilku lat i dostępnych w sieci Internet - na stronach nik.gov.pl ) - w przeszłości NIK wielokrotnie - negatywnie oceniała wywiązywanie się z Gmin z wykorzystania środków na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii -  vide: Protokoły pokontrolne - Nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO lub LWA-4114-05-09/2011 - I/11/005 - dostępne na stronach Internetowych www.nik.gov.pl.
Aby zobrazować - skandaliczną sytuację w tym obszarze załączamy - in fine niniejszego wniosku - jeden ze wzmiankowanych protokołów NIK, z którego wynika, że niektóre Gminy wykorzystują jedynie cześć z  dochodów z opłat za zezwolenia na realizację zadań określonych w art. 18 index 2 rzeczonej Ustawy - sic ! 
Nie może być na to zgody społecznej - gdyż jak wynika z powyżej zamieszczonych materiałów TVP INFO -  prawie co drugi dzień umiera młody człowiek  z powodu zażywania dopalaczy. 
Dlatego  bierność Gmin (operacyjnie bierność GKRPA) w tym obszarze przejawiająca się niewykorzystaniem środków przeznaczonych przez Ustawodawcę na walkę z tego rodzaju patologiami - wydaje się całkowicie niezrozumiała i powinna być - w mniemaniu wnioskodawcy - piętnowana przez Organy Gmin (Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów) oraz podlegać kontroli społecznej - wszystkich podmiotów i podatników posiadających jakiekolwiek informacje w tej mierze.  
 
Dobrym narzędziem  w tej mierze dla Obywateli i Podmiotów - jest Ustawa o petycjach czy ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 
Jak wynika z odpowiedzi - jakie uzyskaliśmy w 2019 r. -  pytając niektóre Gminy w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - o niewykorzystywane środki z tytułu wzmiankowanych budżetów - sytuacja wcale nie ulega poprawie w stosunku do okresu jaki obejmuje poniżej załączony protokół pokontrolny NIK - sprzed paru lat, z którego wynika że ad exemplum -  Miasto Będzin w poprzednich latach niewykorzystało ponad 600 tys. środków na walkę z patologiami - co więcej przeznaczyło te środki na inne cele - sic!   
Od tamtej pory niewiele się zmieniło. 
 
Środki, które zgodnie z ustawą powinny być wydatkowane na walkę z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży są w Gminach częstokroć traktowane po macoszemu - czyli niewykorzystywane. 
W gminach - sytuacja tego typu nie jest jednostkowa ale wręcz permanentna. Zdaniem wnioskodawcy jeśli niewykorzystany budżet to kwota przekraczająca 30%   wzwyż - może to świadczyć o bezczynności Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów w tym obszarze, bagatelizowaniu problematyki lub wręcz o niedbalstwie. 
In fine niniejszego wniosku - załączamy odpowiedź z sygnowaną przez Burmistrza Gminy Torzym z której wynika, że w  2018 r. Gmina  niewykorzystała (przesunęła na kolejny rok) prawie 50% wzmiankowanego budżetu - kwantyfikując - jest to kwota ok. 155 tys. 
Trudno to zrozumieć, kiedy wg. ekspertów koszty alkoholizmu i narkomanii dla Gospodarki, ZUS’u etc - sięgają kilkunastu miliardów złotych rocznie - nie wspominając o niewymiernych kosztach jakie ponosi RODZINA, Młodzież, sytem edukacji, system ochrony zdrowia, etc  
Poniżej załączmy odpowiedź Wójta Gminy Biskupiec - gdzie przedmiotowa niewykorzystana kwota - przekracza 75% - sic ! 
 
 Wszystkie te sprawy możemy omawiać werbalnie - dzieląc się naszym doświaczeniem - pro publico bono - 608-318-418 
 
Tymczasem, jak wynika z wzmiankowanych protokołów - roczne łączne dochody samorządów  - z wnoszonych przez Przedsiębiorców opłat za sprzedaż alkoholu - oscylują w granicach 700 mln zł i statystyczny Przedsiębiorca nie może zrozumieć, że środki te nie są w całości zagospodarowywane przez Gminy ! 
Istnieje przecież cały wachlarz -  nowoczesnych technologii informatycznych, które można wykorzystywać na polu walki z patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii. 
  
Młodzież szukająca lokalnej pomocy w tych obszarach zazwyczaj nie znajduje żadnych przydatnych informacji - w skali mikro (w obszarze miejscowo właściwym dla terenu Gminy).
 
Jeśli już Gmina w jakieś części wykorzystuje powierzony jej przez Podatnika budżet w zakresie prewencji - często są to pogadanki, pogadanki, pogadanki (..) 
W załączeniu autentyczna opinia ucznia Szkoły powszechnej - 16 letniego Jakuba S. -  o tym jak Dzieciaki traktują rzeczone standardowe pogadanki uświadamiające...
 
Tymczasem obecnie większość informacji - Młodzież czerpie z Internetu i mediów funkcjonujących w tym obszarze i dla młodych osób jest to - jak powszechnie wiadomo - podstawowy środek komunikacji.  
Brak prewencji w tym obszarze - wynika może z tego powodu, że żaden podmiot nie składał jeszcze petycji w tym względzie. Mamy nadzieję, że nasza petycja po opublikowaniu nie będzie jedyna i przyłączą się do niej Fundacje oraz inne podmioty, które w związku z art. 241 KPA - mają obowiązek sygnalizować problematykę ex professo. 
  
Jeśli istnieje taka możliwość autorzy petycji mogą przyjechać na kilkuminutową prezentację - na obrady wzmiankowanej komisji - scilicet -GKRPA - tak aby werbalnie zyskać percepcję w zakresie przedłożonej petycji. 
  
Zdaniem Wnioskodawcy: 
Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega znacznej poprawie, jednakże bez szybkiej sanacji tego obszaru  (w skali mikro) również w Gminach - proces ten  będzie w dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno   - bez namacalnych sukcesów w postaci znaczącej poprawy w wydatkowaniu środków publicznych w tym obszarze.  
 
W mniemaniu Wnioskodawcy - działania sfer Rządowych jak i Agencji PARPA są konkretne - odpowiadające potrzebom i przynoszą efekty. 
- natomiast w Gminach  jest jeszcze wiele do zrobienia w tej mierze.  
 
W związku z powyższym: 
 
I Wniosek - w trybie Ustawy o dostępie do inf. publ. 
 
Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego na ternie miejscowo właściwym dla Gminy (Adresata wniosku) . 
 
 §1.1) Per analogiam - wnosimy o podanie kwoty jakiej gmina nie wykorzystała - w 2021 r.  z tytułu przewidzianych na ten rok środków. 
 
Szerzej - wzmiankowana problematyka została opisana w cytowanych protokołach NIK - wg. rzeczonych protokołów - jedynie w skontrolowanych gminach niewykorzystana kwota w tym względzie wyniosła łącznie ponad 14 mln pln - sic!  - z punktu widzenia interesu społecznego - zdaniem wnioskodawcy sytuacja taka jest skandaliczna i świadczy o rażącym lekceważeniu przez niektóre Gminy rzeczonej problematyki. 
 
Dane te wydają się niezbędne do działania każdej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  dlatego prosimy o merytoryczne podejście do przedłożonej problematyki oraz ewentualne pozyskanie wnioskowanych danych. 
 
Ponownie zwracamy uwagę na materiały medialne:
Materiał TVP Info: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob  
lub: https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby 
- nie powinny one zostawić żadnych wątpliwości co do tego, że  uzyskanie informacji przez nas wnioskowanej i jej publikacja na naszych portalach oraz analiza danych w skali makro pod kątem wykorzystania narzędzi informatycznych w szkołach (inteligentnego oprogramowania) - pozwalającego na walkę z problematyką patologii w tym obszarze - jest szczególnie istotna z punktu widzenia interesu publicznego - co koresponduje bezpośrednio z art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 
Zatem - zdaniem Wnioskodawcy -  powyższe pytania o informację publiczną -  wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyż ten obszar wydatkowania pieniędzy podatników - wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) - szczególnie wymagać - wdrożenia procedur optymalizacji finansowej - tak aby w interesie publicznym wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi informatycznych  w walce z patologiami  panującymi wśród Uczniów Szkół Podstawowych i ponadpodstawowych. 
 
 
§1.2) Jaką samoocenę wystawi sobie gmina w zakresie prowadzenia polityki prewencji w ciagu 2 ostatnich lat - na bazie powierzonych przez Podatnika środków - scilicet - korkowe - opłaty za sprzedaż alkoholu, etc)  proszę dokonać samooceny w skali od 0 do 10 przy czym 10 to najwyższa samoocena. 
 
Zdalna obsługa Interesantów - w tym wykonywanie zadań związanych z prewencją alkoholową w sposób Interaktywny (za pomocą Internetu) - staje się szczególnie istotna w czasie epidemii - i w naszym mniemaniu wpisuje się sugestie zawarte w Ustawie  z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. 2020 poz. 374)
Notabene właśnie osoby osłabione nałogami wydają się w obecnym czasie szczególnie narażone na kontakt osobisty i gros tych kontaktów wraz z przepływem informacji prewencyjnych - może przejmować kanał związany z Internetem.   


Dodatkowo:
§2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie jaka kwota została wydatkowana na utworzenie funkcjonującej strony WWW w ciągu ostatnich 5 lat. 
  
§3 W trybie wyżej wzmiankowanych przepisów - wnosimy o podanie szczegółowej struktury wydatków informatycznych gminy za ostatni rok - scilicet od 1 maja   2021 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku.  
 
II - Petycja Odrębna 
Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z petycją - numeruje nowymi oznaczeniami od §2, etc 
 
Preambuła petycji: 
 
W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży - vide: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob         
 
 
§2) Wnosimy aby Kierownik JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja zaplanowali jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach działań Gminy, Szkół, OPS’ów właściwych miejscowo dla terenu Gminy.
Wykorzystanie mediów związanych z informatyzacją i Internetem w tym w szczególności mediów społecznościowych - zdaniem wnioskodawcy powinno mieć miejsce szczególnie na polu  informacji i edukacji dostępnej na stronach WWW i BIP - szczególnie o charakterze - prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji - młodym osobom - poszukującym jej w zakresie lokalnym. 
 
W USA strony WWW tego typu prowadzone przez Hrabstwa - zawierają nawet gry, quizy, Czaty, grupy dyskusyjne  i wszelkiego rodzaju nowoczesne narzędzia, których celem jest zyskanie percepcji u Dzieci i Młodzieży - tak aby dając pomysły na spędzenie wolnego czasu - odciągnąć Dzieci i Młodzież od sięgania po dopalacze i używki .
W Polsce na stronach WWW Gmin - jest to często jedynie - zakładka typu - “Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - ciekawe czy z braku innych informacji Młody człowiek - zamiast ulegać pokusom stosowania używek - “zatopi się" w studiowanie sprawozdania Komisji - sic! - ad exemplum: http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gkrpa.html     - vide - odnośnik w dole prawego Menu 
 
Osnowa Petycji: 
Jeśli w tym roku rzeczone środki nie zostały jeszcze w całości wykorzystane - wnosimy aby zaplanować odpowiednie działania - jeszcze w tym roku - ad hoc.  
Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach w związku z art. 28 KPA i 241 KPA – petycjodawca posiada interes prawny w tym obszarze – chcąc łączyć uzasadniony interes społeczny pro publico bono z interesem ekonomicznym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w tym obszarze już ponad prawie 25 lat. Oczywiście chcemy poddać się wszelkim zasadom uczciwej konkurencji w ramach zasad wydatkowania środków publicznych przez Jednostkę Administracji Publicznej - w zakresie celów  – w tym akurat przypadku – określonych w art. 4 index 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) 
 
Podkreślamy ponownie, że długofalowym celem wykorzystania rzeczonych narzędzi  - scilicet stron WWW - byłaby pomoc  młodym ludziom i Rodzicom poszukującym tego typu informacji w Internecie również w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.
 
Wnioskodawca/petycjodawca - wykonuje tego typu usługi związane z utworzeniem strony WWW - zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)
Serwis tego typu może jednocześnie promować działania związane ze zdrowym stylem życia - scilicet - informować o szkodliwości stosowania używek czy nadużywania alkoholu - a także informować o zadaniach i zakresie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej. 
  
Ceny na rynku  - oscylują od 1000 pln do 100 000 pln + vat  - za utworzenie (opłata jednorazowa) 
 
Jeśli - postępowanie jest prowadzone uczciwie  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i z poszanowaniem zasad maksymalizacji oszczędności środków publicznych  - Wnioskodawca  często wygrywa i wykonuje rzeczoną usługę. W przypadku tego typu zleceń jesteśmy w stanie wykonać rzeczone zlecenie  w kwocie 1000 pln + vat produkcja jednorazowo i utrzymanie 1000 pln - rocznie (w pewnych przypadkach rezygnujemy nawet z wynagrodzenia za utrzymanie)
 
Przy tego typu kwotach - chcemy i musimy oczywiście podać się zasadom uczciwej konkurencji – w naszym mniemaniu może być to tryb negocjacji cen - scilicet - w związku z art. 54 i 55 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16)
 
Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne oraz prowadzone w pełni lege artis z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.
 
Sugerujemy tylko aby tworzenie tak prostych stron - nie skończyło się zamówieniem - ad absurdum - TAK JAK zrobił to jeden SĄDÓW naszym kraju (o polskich Sędziach krążą już anegdoty) - wydatkując - absurdalną kwotę pół miliona złotych - za prostą stronę WWW - i łamiąc jeszcze do tego przepisy prawa - sic ! - o czym czytać można w materiałach prasowych i instytucji kontrolnych - vide:  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/719574,sad-najwyzszy-zamowil-droga-strone-internetowa-bez-przetargu-zlamal-prawo.html
Podajemy ten przykład dlatego, że jesteśmy uczuleni - ex katedra na przykłady - kiedy niektóre Gminy lub GOPS’y wydatkują absurdalne kwoty na tworzenie prostych stron WWW (niezwiązanych akurat z zadaniami wykonywanymi przez GKRPA)  u naszej konkurencji - co prawda nie tak wysokie jak powołany wyżej przykład Sądu, ale nawet 10 % kwoty, którą wydał wyżej powołany Sąd na tego typu usługi wydaje się - krańcową niegospodarnością i nieuczciwością i powinno być piętnowane przy każdej okazji. 
O tego typu absurdalnych wydatkach można czytać w niektórych zakończonych postępowaniach na BIP’ach i niektórych stronach WWW Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej - choć nie są to tak częste przypadki, jak w przypadku Sadów - za poprzednich władz - w latach 2007 - 2015 - kiedy skala tych nieprawidłowości dochodziła do ekstremum - włącznie z korupcją (za poprzednich Rządów) w MSWiA w 2011 r. - vide https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v 
 
Rozpisujemy się na ten temat tak szeroko, gdyż nie chcemy aby efektem niniejszej petycji  były jakieś działania Decydentów związane z wydatkowaniem nierynkowych kwot. Wręcz przeciwnie expressis verbis - zaznaczamy, że działania te można realizować wydatkując - ad hoc - niewielkie kwoty - a naszym celem nie jest doprowadzenie do sytuacji, w której w miejsce niewydatkowania środków (co jak sygnalizuje NIK jest deliktem prawnym) - nastąpiłoby marnotrawienie środków publicznych - co jest przestępstwem w naszym mniemaniu i o czym można czytać powyżej.
Jawność i transparentność w Gminach - powinna właśnie - znaleźć szczególny wyraz z publikatorach internetowych - typu BIP i WWW - może wtedy - w ramach większej kontroli społecznej nie dochodziłoby do przypadków jak https://www.tvp.info/40819340/wyplacila-sobie-177-tys-zl-z-konta-osrodka-pomocy-spolecznej-zarzuty-dla-bylej-kierowniczki   
  
 
§3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji - wraz z załącznikami - na stronie internetowej WWW lub BIP podmiotu rozpatrującego petycję - w tym przypadku Gminy/Miasta   (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. Jeśli należy coś zanimizować - proszę to uczynić - ale nie widzimy takich danych (dane Urzędników nie podlegają animizacji - uczeń sygnował opinię jedynie inicjałem nazwiska, etc)  
  
Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - skuteczniejszą walkę z patologiami.  
 
Dla zobrazowania problematyki bezczynności Gmin w ratowaniu młodzieży i dzieci dla których przeznaczony powinien być fundusz korkowy załączamy przykładową odpowiedź Gminy Biskupice (o której wzmiankowaliśmy powyżej), która expressis verbis potwierdza niewydatkowanie ponad 70 % rzeczonego budżetu - 
- to nie wyjątek ale wręcz uzus - w co nikt nie wierzy dopóki nie zobaczy posiadanych przez nas odpowiedzi z Gmin - sygnowanych przez Decydentów.  
 
Tymczasem można wykorzytać narzędzie Internetowe do prewencji - in fine wniosku  - załączamy dokumenty przedstawiające stanowisko PRARPA w kwestii wykorzystania narzędzi Internetowych do walki z patologiami. 
 
Co więcej - in fine wniosku - znajduje się załącznik z odpowiedzią z Gminy Aleksandrów Drugi (pow. biłgorajski) - z której wynika, że są w Polsce Gminy, które i prawie 50% środków uzyskiwanych od Podatników zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wydatkują na ... wynagrodzenia Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W załączeniu odnośny przykład wg. Odpowiedzi sygnowanej przez Wójta - na zakup materiałów Gmina wydatkowała 499,38 pln , a na wyangrodzenia członków Komisji ... 13 382,73 zł. - sic! Tymczasem rzeczone środki powinny być wydatkowane par excellence - na walkę z alkoholizmem i narkomanią ! wszak leczenia wymagają osoby uzależnione ... nie Urzędnicy Komisji.
 
Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,  Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadający w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu largo - z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a także lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności i redukcją wydatków publicznych  - powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.
 
 Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 
  
Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl 
 
 §4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie - odnośnych przepisów prawa -  na adres e-mail stopaferom@samorzad.pl
§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail stopaferom@samorzad.pl  - stosownie do art. 13 ww. ustawy 
§6) Wniosek został sygnowany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 
III - Wniosek odręby w trybie Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej: 
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
 
§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - na podstawie wzmiankowanego powyżej §6 ust. 2 pkt. 2 zal. nr 1 w sprawie instrukcji kancelaryjnej - wnosimy o podanie klasy z wykazu akt pod którą zarchiwizowano załączoną in fine - przykładową umowę - scilicet : zgodnie z brzmieniem rzeczonego przepisu: "Dokumentacja nietworząca akt spraw to dokumentacja, która nie została przyporządkowana do sprawy, a jedynie do klasy z wykazu akt. 
2.Dokumentację, o której mowa w ust. 1, mogą stanowić w szczególności:  1) zaproszenia, życzenia, podziękowania, kondolencje, jeżeli nie stanowią części akt sprawy; 
2) niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystane; 
3) publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, katalogi, książki, gazety, afisze, ogłoszenia) oraz inne druki, chyba że stanowią załącznik do pisma; (...) “
 
IV - Wniosek odrębny w trybie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27) 
§8) Wnosimy o wyznaczenie terminy rozmowy telefonicznej - z Kierownikiem JST - w trybie art. 253 KPA - w dzień przyjęć Interesantów w sprawach skarg i wniosków. 
W zakresie tego punktu wnosimy o podanie w odpowiedzi wyznaczonego dnia i godziny 
   
 §8) Fakultatywnie wnosimy aby odpowiedź została wysłana do wiadomości - dwnik@nik.gov.pl (w ramach dobrej woli odpowiadającego -  gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego)  -  niniejszy wniosek został wysłany DW: dwnik@nik.gov.pl: - na mocy § 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)  - scilicet: Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane. 
 
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
 
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: stopaferom@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !
  
Komentarz do Wniosku: 
Przypominamy, że przy ewentualnym wyborze rozwiązań rynkowych  - Urzędnicy powinni kierować się jedynie zasadami zachowania uczciwej konkurencji i racjonalności oraz oszczędności i pełnej jawności w wydatkowaniu środków publicznych pochodzących z pieniędzy Podatników. 
Im więcej zebranych przez Urząd w danym obszarze niezależnych ofert rynkowych - tym większa szansa na wykorzystanie zasad uczciwej konkurencji w celu oszczędności środków publicznych. 
Jakiekolwiek ewentualne działania Urzędników wynikłe z procedowania niniejszej petycji/wniosku - powinny być wykonywane z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji oraz pełnej jawności, transparentności i racjonalności przy wydatkowaniu środków publicznych. 
 
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
 
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). 
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej. 
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 
 
Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
 
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 
Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
 
Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 
 
W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  
 
 
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
 
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
 
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
 
Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 
 
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
 
 
 
Z poważaniem:
Adam Szulc – Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp zoo 
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 
"www.gmina.pl - jawność i transparentność - narzędzie do walki z korupcją i nadużyciami “

Załączniki

Powiadom znajomego