W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Ochrony Środowiska

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała nr XLII/466/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. poz. 606.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek z załącznikami określonymi uchwałą:

- pisemna zgoda właściciela lub właścicieli nieruchomości do występowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2 uchwały nr XLII/466/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła)

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy sytuacji, w których tytuł prawny do budynku lub lokalu, przeznaczonego na cele mieszkalne lub na prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, pełnomocnictwo załączają podmioty, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały nr XLII/466/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła)

- dokument, z którego będzie wynikało, kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości (tylko jeżeli dla nieruchomości objętej wnioskiem nie jest prowadzona księga wieczysta)

W przypadku wspólnot mieszkaniowych:

- uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową

- zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej na zmianę ogrzewania, wyrażona w formie uchwały oraz upoważnienie właścicieli dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej do złożenia wniosku

Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

- zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

- formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

- formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) 

II. OPŁATY:

Bez opłat 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Uchwała nie przewiduje trybu odwoławczego.

V. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy, która jest zawierana po rozpatrzeniu wniosku przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

1.       Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl

2.       Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

-        listownie przesyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

-        telefonicznie pod numerem 62-58-22-102;

-        pisząc e-mail na adres: iod@umostrow.pl;

3.       Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na podstawie:

-        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w przypadku pozytywnie zaopiniowanego wniosku o udzielenie dotacji, będziemy przetwarzać dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podpisania i wykonania umowy, o którą wnioskodawcy występują wnioskując o dotację;

-        art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -  w celu przyspieszenia kontaktu  -  w zakresie numeru telefonu  - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

-        art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w przypadku wniesienia opłaty za udzielone pełnomocnictwo - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4.       Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5.       Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz mogą być udostępnione instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Dane w zakresie imienia, nazwiska stron umowy oraz kwoty otrzymanej dotacji zostaną upublicznione na stronie BIP tut. Urzędu.

6.       Podanie danych osobowych jest konieczne w celu wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji oraz zawarcia i realizacji umowy a w przypadku nr telefonu dobrowolne. W przypadku wnoszenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, podanie danych jest wymogiem prawa.

7.       Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo do:

-        żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

-        sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

-        w przypadku zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO
( numer telefonu), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga jego złożenia w formie pisemnej  i  przesłania na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z adnotacją na kopercie – Wymiana źródeł ogrzewania lub elektroniczne na adres iod@umostrow.pl

Załączniki

Powiadom znajomego