W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zakres zadań Referatu Obsługi Mieszkańców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Inne
Komórka odpowiedzialna Referat Obsługi Mieszkańców
Szczegółowy zakres zadań Referatu Obsługi Mieszkańców
 1. Udzielanie informacji nt. funkcjonowania Urzędu Miejskiego zgodnie z jego strukturą.
 2. Udzielanie kompleksowej informacji w zakresie rodzaju miejsca i trybu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim
 3. Pomoc w załatwianiu spraw osobom niesłyszącym za pomocą aplikacji wspomagającej „Wideotłumacz”.
 4. Obsługa osób niedosłyszących za pomocą pętli indukcyjnej.
 5. Obsługa centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego: odbieranie i łączenie rozmów do wszystkich komórek UM, udzielanie informacji przez telefon dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego i spraw załatwianych przez merytoryczne komórki.
 6. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego wraz
  z jej potwierdzeniem na kopii oraz wprowadzeniem i zeskanowaniem do elektronicznego systemu korespondencji EZD.
 7. Udzielanie informacji dot. procedury składania wniosków dowodowych oraz formularzy utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 8. Wydawanie wraz z omówieniem formularzy związanych ze sprawami meldunkowymi tj. zgłoszenie pobytu stałego/ czasowego; zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego; zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wydawanie formularzy o wydanie zaświadczenia o: zameldowaniu/wymeldowaniu oraz o liczbie osób zameldowanych.
 10. Wydawanie i przyjmowanie wniosków na mieszkania komunalne.
 11. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców/ rejestru Pesel oraz wniosków
  o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.
 12. Wydawanie wniosków dot. wyborów: na Prezydenta RP, do Sejmu
  i Senatu, wyborów samorządowych, wyborów do Europarlamentu.
 13. Udzielanie informacji oraz przyjmowanie wniosków dot. administracyjnego postępowania w sprawie wymeldowania, zameldowania z pobytu stałego/czasowego.
 14. Przyjmowanie wypełnionych druków i deklaracji wraz odpowiednimi załącznikami:
  • od osób fizycznych tj.: IN-1 Informacja o nieruchomościach
   i obiektach budowlanych; IR-1 Informacja o gruntach; IL-1 Informacja o lasach,
  • od osób prawnych tj.: DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości; DR-1 Deklaracja na podatek rolny; DL-1 Deklaracja na podatek leśny,
  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A.
 15. Wydanie i przyjmowanie i przyjmowanie wniosków dot. spraw podatkowych o:
  • figurowaniu (lub nie) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego osób fizycznych,
  • niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • powierzchniach zgłoszonych przedmiotów do opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
  • powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych,
  • powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych,
  • okresie płacenia składki na Fundusz Emerytalny Rolników,
  • okresie posiadania działów specjalnych produkcji rolnej.

16. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości / rolnego lub lącznego zobowiązania pieniężnego dot. nieruchomości połozonej w Ostrowie Wielkopolskim.

17. Wydawanie i przyjmowanie wniosków polecenie zwrotu nadpłaty oraz wniosków o zwrot opłaty skarbowej.

18. Wydawanie druków wpłat z tytułu opłaty skarbowej/za odpady komunalne/  dzierżawę/użytkowanie wieczyste/ przekształcenie użytkowania wieczystego/podatku od nieruchomości/środków transportowych na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.    
                                                                    
19. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o: 
 • ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy,
 • przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
 • zmianę decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

20. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie:

 • zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązującym mpzp,
 • zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji,
 • wypisu i wyrysu z mpzp,
 • sporządzenie/zmianę mpzp,
 • zezwolenia na wykreślenie hipoteki z KW.

21. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o:

 • ustalenie numeru porządkowego oraz o wydanie zaświadczenie o numerze porządkowym dla nieruchomości,
 • opinię lokalizacyjną ogródka kawiarnianego, restauracyjnego w Rynku,
 • wydzierżawienie /wynajęcie nieruchomości gruntowej,
 • użyczenie nieruchomości zabudowanej/ niezabudowanej,
 • ustalenie wysokości odszkodowania za przejęte na podstawie decyzji podziałowej działki przeznaczone pod drogi publiczne,
 • udzielenie bonifikaty dot. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

22. Wydawanie i przyjmowanie wniosków, formularzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami tj.:  

 • wniosek o usunięcie drzew/ krzewów,
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa,
 • zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/24h,
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki przymusowej,
 • wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
 • wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
 • deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • informacji o wyrobach zawierających azbest.

23. Wydawanie i przyjmowanie wniosków z zakresu działań prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

24. Wydawanie i przyjmowanie wniosków dot. zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym oraz o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika.
25. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego.
26. Wydawanie i pomoc interesantom w prawidłowym wypełnieniu urzędowych druków.
27. Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego w zakresie przyjmowania wniosków procedurowanych oraz opłat za podatek od nieruchomości/  za gospodarowanie odpadami/dzierżawę/użytkowanie wieczyste/przekształcenie użytkowania wieczystego.

 

Powiadom znajomego