W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 września 2010 roku o ewidencji ludności.
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Wypełniony i podpisany formularz druku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” – odrębny dla każdej osoby (druki do pobrania w Urzędzie Miejskim – Referat Obsługi Mieszkańców lub poniżej).

2.  Dokument tożsamości (dowód osobisty, dokument pobytu cudzoziemca),

3.  Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu/budynku (do wglądu),

4. Pisemne pełnomocnictwo (wzór do pobrania w Urzędzie Miejskim – Referat Obsługi Mieszkańców lub poniżej) w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika oraz dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa 17 zł od pełnomocnictwa. Opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu lub dziadkom.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Odręczny


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.

 

VI. UWAGI:

1. Zmiana adresu zameldowania na pobyt stały nie powoduje obowiązku wymiany dowodu osobistego wydanego wg wzoru obowiązujacego od 1 marca 2015 roku.

2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na druku meldunkowym fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące oraz należy przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu/nieruchomości.

3. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika.

4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest z urzędu (bezpłatnie).

5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek (opłata skarbowa 17 zł).

6. Zameldowanie na pobyt stały powoduje wymeldowanie z dotychczasowego pobytu stałego.

7. Zameldowanie cudzoziemców:

- na pobyt stały:

- dokumenty wymienione w punkcie I,

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu – dotyczy obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA i Szwajcarii,

- karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminiowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej lub zgodzie na pobyt tolerowany – dotyczy pozostałych państw,

- na pobyt czasowy ponad 3 miesiące:

- dokumenty wymienione w punkcie I,

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu – dotyczy obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA i Szwajcarii,

- karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminiowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej lub zgodzie na pobyt tolerowany – dotyczy pozostałych państw,

- na pobyt czasowy do 3 miesięcy:

- dokumenty wymienione w punkcie I.

8. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące należy dokonać najpóźniej
w 30 dniu licząc od daty przybycia do tego miejsca (dotyczy obywateli polskich, państw członkowskch Unii Europejskiej, EFTA lub Szwajcarii). Cudzoziemcy będący obywatelami innych państw sa zobowiązani zameldować sie najpóźniej w 4 dniu licząc od daty przybycia do tego miejsca. Zwalnia sie z obowiązku zameldowania cudzoziemców, których pobyt nie przekracza
14 dni. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07.
Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej korzysta
z Rejestru PESEL, którego administratorem jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-102, fax.(62) 736-64-07,
e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
- w celach archiwalnych.
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychlub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne
i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), innym podmiotom wskazanym w art. 46 ustawy o ewidencji ludności oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny.
Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem

Załączniki

Powiadom znajomego