W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wydawanie dowodów osobistych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Podstawa prawna:

 • ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
   

  I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • aktualne kolorowe zdjęcie twarzy, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.       

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany przez urzędnika na stanowisku obsługowym (nie potrzeba przygotowywać żadnego papierowego wniosku).


  II. OPŁATY:

  Nie pobiera się

  III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

  IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Brak

  V. UWAGI: 

  Wnioskować o wydanie dowodu osobistego może:

  - osoba, która ukończyła 18. lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
  - osoba, która nie ukończyła 18. lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
  - osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
  - rodzic, opiekun albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
  - osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
  - osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

  Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

  Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia.

  Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat.


  SKŁADANIE WNIOSKU:


  - Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym urzędzie gminy lub za pośrednictwem profilu ePUAP (usługa dostępna tylko dla dzieci do 12 r.ż).
  - Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składają osobiście osoby pełnoletnie i te, którym pozostało mniej niż 30 dni do ukończenia 18 roku życia.
  - O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w powyższym trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w urzędzie gminy.
  - Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

  Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do 12. roku życia składa rodzic, opiekun lub kurator.


  Do wniosku załącz:

  plik z aktualnym kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB
  (Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu).
  Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, odmówimy Ci wydania dowodu.


  Miejsce złożenia dokumentów


  Internet

  Gdy rozpoczniemy realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzaj zawartość Twojej skrzynki. Gdy zajdzie konieczność uzupełnienia danych lub fotografia będzie nieprawidłowa - poinformujemy Cię o tym. Brak kontaktu i nieuzupełnienie braków skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, którą również przesyłamy przez ePUAP. Na stronie www.obywatel.gov.pl możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

   
  ZGŁOSZENIE UTRATY/ USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

  Jeśli Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony albo skradziony zgłoś to jak najszybciej. Utratę dowodu lub uszkodzenie zgłosisz osobiście w dowolnym urzędzie gminy, przez internet, a jeśli przebywasz za granicą - osobiście, listownie lub faksem - w konsulacie. Zgłoszenie skradzionego dowodu na Policji wystarczy do jego unieważnienia.
           Jeśli myślisz, że Twój dowód się odnajdzie, możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie zarówno w urzędzie jak i przez internet (dotyczy wyłącznie e-dowodu).
          Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić każdy, kto zgubił swój dowód osobisty - posiadacz dowodu osobistego; rodzic, opiekun albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia); pełnomocnik - na podstawie pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

  Wymagane dokumenty:

  W urzędzie

  formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas
  dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
  inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.
  Przez internet

  Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet na stronie obywatel.gov.pl, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

  Zgłoszenie przez internet musisz przesłać do urzędu gminy, który wydał Ci dowód osobisty.

   NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

   Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania  jego danych osobowych, może zgłosić  ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego osobiście lub przez pełnomocnika, który złoży pełnomocnictwo szczególe do dokonania zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego.

   OPŁATY

  Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego jest bezpłatne.

  Termin i sposób załatwienia

  Po otrzymaniu zgłoszenia Twój dowód osobisty zostanie unieważniony. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś w urzędzie - otrzymasz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś przez internet - zaświadczenie zostanie Ci wydane, jeśli zaznaczysz to w formularzu. Po zgłoszeniu elektronicznym musisz przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do urzędu, do którego wysłałeś zgłoszenie.

  ZAWIESZENIE - dotyczy jedynie e-dowodu

  Jeśli nie masz pewności, czy Twój dowód został definitywnie utracony możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Po tym okresie, jeśli nie cofniesz zawieszenia, Twój dowód straci ważność. Możesz to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet - tylko w organie, który wydał dowód.

  Dla dziecka do 18. roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie może rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa szczególnego. Kurator i pełnomocnik do zgłoszenia dołączają odpowiednio: pełnomocnictwo lub dokument stwierdzający ustalenie kurateli; w zgłoszeniu elektronicznym - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

  Zawieszenia i cofnięcia zawieszenia ważności dowodu dokonasz na formularzu "zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym", "zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym" w sposób opisany przy zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

  PODSTAWA PRAWNA

  ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych,
  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Inne informacje

  Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku odnalezienia dowodu zgłoszonego wcześniej jako utracony, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić go do organu, który wydał dokument.

  ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO:

  - Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

  - Osoby pełnoletnie (składające wniosek we własnym imieniu) – odbiór osobisty po okazaniu posiadanego dowodu osobistego,

  - Osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni powyżej 13 roku życia) – odbiór osobisty, rodzic albo kurator po okazaniu posiadanego dowodu osobistego,

  - Osoby niepełnoletnie, nie posiadające zdolności do czynności prawnych – dowód osobisty odbiera rodzic lub kurator po okazaniu posiadanego dowodu osobistego,

  - W przypadku jeżeli wniosek został złożony w miejscu pobytu wnioskodawcy (z powodu choroby, niepełnosprawności) dowód osobisty może odebrać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do dokonania odbioru.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400,
  fax.: (62) 736-64-07,
  Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej korzysta z Rejestru Dowodów Osobistych, którego administratorem jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27

  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-102, fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
  Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

  w celach archiwalnych
  Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychlub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne
  i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), innym podmiotom wskazanym w art. 66 ustawy o dowodach osobistych oraz innym podmiotom jeżeli wykażą interes prawny.
  Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
  Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
  żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego