W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku.
Dokument tożsamości do wglądu.
Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany
w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Zapewnienie – podpisywane w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia.
Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Dokumenty wydane w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula (nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  parter, pokój 32 lub 31. od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 go godz. 16.00.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę można wnieść w następujący sposób:

- dokonując płatności kartą w Urzędzie Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski
- gotówką w kasie banku BOŚ-parter Urzędu Miejskiego (do godz. 15.30 )
- przelewem na konto:

            Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Finansowy
            68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od daty jego sporządzenia.

Termin i sposób załatwienia

osobiste złożenie niezbędnych dokumentów oraz złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo; 
zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
w przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje powiadomienie na piśmie  o przyczynach odmowy.
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty
   skarbowej 
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wnioskodawcy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Załączniki

Powiadom znajomego