W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zmiana imienia lub nazwiska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, parter, pokój 31 lub 32, tel. 62 58 22 431, 62 58 22 432

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
Wypełniony wniosek
Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Opcjonalnie –inne dokumenty uzasadniające dokonanie zmiany imienia lub nazwiska.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

Dokumenty wydane w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula (nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.).


W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego ,  Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski, parter,  pokój 31 lub 32, tel. 62 58 22 431 lub 62 58 22 432.
Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach  8.00-16.00.

Opłaty:

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.

Opłatę można wnieść w następujący sposób:

-dokonując płatności kartą w Urzędzie Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski
-gotówką w kasie banku BOŚ-parter Urzędu Miejskiego (do godz. 15.30 )
-przelewem na konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Finansowy
68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
na imię lub nazwisko używane,
na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Inne informacje:

Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:

obywateli polskich
cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania,
cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.

Załączniki

Powiadom znajomego