W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej


Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGS)

Referat Gospodarki Opadami i Energetyki Miejskiej

Wymagane dokumenty

Informacja o:

powierzchni całkowitej nieruchomości powyżej 3500 m2 (suma powierzchni wszystkich działek wchodzących w skład nieruchomości, objętych jedną księgą wieczystą);
całkowitej powierzchni uszczelnionej przedmiotowej nieruchomości, rozumianej jako powierzchnia zabudowana, utwardzona, wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej (suma powierzchni dachów budynków oraz terenów utwardzonych);
położeniu nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
funkcjonowaniu urządzeń do retencjonowania wody.
Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim bezpośrednio w Referacie Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

wysokość opłaty przesyłana jest do podmiotu w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty;
podmiot obowiązany do ponoszenia powyższej opłaty ma obowiązek wynikający z art. 272 ust. 23 ustawy Prawo wodne do uiszczenia tej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację;
w przypadku braku uiszczenia opłaty przez podmiot, organ określi wysokość opłaty w drodze decyzji;
podmiot obowiązany do ponoszenia powyższej opłaty określonej w decyzji ma obowiązek do uiszczenia tej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji;
podmiot, któremu przekazano informację o ww. opłacie, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty; może złożyć reklamację do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji;
złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku uiszczenia opłaty;
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
w razie uznania reklamacji Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przekazuje podmiotowi nową informację, zawierającą także sposób obliczenia opłaty;
w razie nieuznania reklamacji Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego określa wysokość opłaty za w drodze decyzji;
reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym;
zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania;
ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

w razie nieuznania reklamacji Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego określa wysokość opłaty w drodze decyzji, od której podmiotowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Inne informacje

Dodatkowych informacji udziela pracownik wydziału - pokój nr 226, tel. 62 582 22 66

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zw. dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel. (62) 58 22 400, fax. (62) 73 66 407, e-mail: um@umostrow.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) w celu:
- ustalenie podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, prowadzenie ewidencji podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

- ustalenia wysokości opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, poboru opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

W razie niezłożenia oświadczenia albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w oświadczeniu, dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym również wydania informacji o ustaleniu opłaty.

W przypadku złożenia reklamacji lub niewniesienia opłaty dane będą przetwarzane także w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

W przypadku nieuiszczenia opłaty, dane osobowe będą przetwarzane w celu przymusowej egzekucji należności w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Ponadto dane będą przetwarzane w celach archiwalnych.

Dane osobowe będą  przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją nie podania danych będzie wszczęcie postępowania z urzędu.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Załączniki

Powiadom znajomego