W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
Konstytucja Biznesu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od czynności gminy polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu go do CEIDG nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym, a zatem prowadzącym CEIDG jest Minister Rozwoju i Technologii.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl

VI. UWAGI:
Sposoby składania wniosku CEIDG-1:

Wypełnij, podpisz i złóż wniosek online
Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany wszystkie formalności związane z założeniem działalności możesz załatwić online na stronie Biznes.gov.pl, bez konieczności wizyty w urzędzie. Zobacz jak uzyskać podpis elektroniczny i profil zaufany.

Wniosek papierowy
Tradycyjny sposób złożenia wniosku to wizyta w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Formularz do wydruku i wypełnienia możesz pobrać ze strony CEIDG. Wniosek papierowy możesz także doręczyć pocztą, ale pamiętaj, że będzie on ważny tylko wtedy, gdy opatrzysz go własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza.

Wypełnij elektronicznie, podpisz w urzędzie (uwaga - dotyczy tylko wniosków o założenie działalności gospodarczej)

Znacznie wygodniejsze będzie dla Ciebie przygotowanie wniosku drogą elektroniczną. Zaletą składania wniosku online jest m.in. to, że większość niezbędnych danych wypełnia się w nim automatycznie na podstawie wpisu w CEIDG, bez konieczności ich własnoręcznego wprowadzania. Jeśli wypełnisz wniosek w trybie anonimowym, tj. bez podpisania elektronicznego, to w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku powinieneś złożyć wizytę w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy lub miasta w celu potwierdzenia tożsamości. Do urzędu udaj się z kodem (numerem wniosku) uzyskanym na stronie CEIDG, podczas wypełniania. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie.
Link do wniosku roboczego CEIDG-1 (wypełniasz w domu - potwierdzasz w urzędzie gminy)

Przez pełnomocnika (wniosek papierowy lub elektroniczny)
Pełnomocnik, składający wniosek papierowy, powinien okazać urzędnikowi pisemne pełnomocnictwo, a jeśli jest to pełnomocnictwo udzielone wyłącznie do złożenia tego wniosku należy dołączyć jego oryginał. Jeśli pełnomocnik jest wpisany do CEIDG to może dokonywać czynności w imieniu przedsiębiorcy bez konieczności przedstawiania pełnomocnictwa papierowego i wnoszenia z tego tytułu opłaty skarbowej. Pełnomocnik może także składać wnioski w Twoim imieniu drogą elektroniczną (z wyjątkiem wniosku o wpis). Więcej informacji dotyczących pełnomocnika znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy

Infolinia Centrum Pomocy: 801 055 088 lub 22 765 67 32
czynna w dni robocze w  godzinach 7:00 – 17:00.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07,e-mail: um@umostrow.pl,strona internetowa: www.umostrow.pl
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Konstytucji Biznesu (Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa Prawo przedsiębiorców), Ustawy o transporcie drogowym, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
-w celach archiwalnych.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych np.:
- podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe;
- instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom);
-oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Powiadom znajomego