W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

JEDNORAZOWE zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy alkohol
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
Art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2018 r. Nr L/574/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2018 r. Nr L/575/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.             
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.             

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek do pobrania poniżej w załączniku).

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia należy dołączyć poniższe dokumenty:
- pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany  punkt sprzedaży napojów alkoholowych, lub oświadczenie organizatora imprezy o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca, na którym będzie prowadzona sprzedaż, podawanie i konsumpcja napojów alkoholowych,
- szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
- dowód opłaty za wydanie jednorazowego zezwolenia.

II. OPŁATY:
Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanych napojów alkoholowych. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, to jest:

- 43,75 zł - za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 43,75 zł - za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 175 zł - za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia.
Wpłaty można dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:  

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
PKO Bank Polski S.A 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.          
Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja (zezwolenie) staje się ostateczna i prawomocna i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

VI. UWAGI:
1. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia mogą być wydane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z: Konstytucji Biznesu (Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców) oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa Prawo przedsiębiorców, Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy  z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane także w celach archiwalnych.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji wyżej wymienionych celów.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
              - żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
              - sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
              - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego