W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

I.   WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wniosek o wpis lub wniosek o zmianę wpisu (klinknij aby pobrać).
2.     Dowód uiszczenia opłaty.
3.     Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


II.   OPŁATY:
Opłata skarbowa - 50,00 zł.
Opłatę należy wnieść na poniższy numer rachunku bankowego.
 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
PKO Bank Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572


III.   TERMIN ODPOWIEDZI:
Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV.   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.   TRYB ODWOŁAWCZY:
W szczególnych wypadkach, określonych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wydaje się decyzję o odmowie wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.   UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia  w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Zgodnie z art. 9ba ust 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych (opłata za zmianę wpisu wynosi 25 zł – tylko jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności).
Ponadto zgodnie z art. 9i cytowanej ustawy, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

VII.   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1.     Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl
2.     Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
3.     Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
-         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
-         w celach archiwalnych.
4.     Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5.     Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych np.:
-         podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe;
-         instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom);
-         oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6.     Podanie danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku.
7.     Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
-         żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych;
-         sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
-         wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego