W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie w sprawie wydania (zmiany) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób TAKSÓWKĄ

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie (zmianę) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ostrów Wielkopolski. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. zaświadczenie o niekaralności/zaświadczenia o niekaralności – nie starsze niż miesiąc (objaśnienie - patrz uwagi punkt 12);
2. wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;  
3. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji/wydanie wypisu z licencji/za zgłoszenie pojazdu we wniosku o udzielenie licencji (na konto – Urząd Miejski  BOŚ SA/Ostrów Wielkopolski 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005);
4. oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.

Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy przedłożyć do wglądu:
- ważne prawo jazdy kategorii B,
- dowód rejestracyjny pojazdu (zgłoszonego w wykazie pojazdów) wraz z adnotacją TAXI,
- ważne świadectwo legalizacji taksometru (o ile taksometr występuje),
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Licencji udziela się na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

II. OPŁATY:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę: 
- za licencję ważną do 15 lat - 200 zł; 
- za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 250 zł; 
- za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 300 zł. 
2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę (o której mowa wyżej), odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. 
3. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji. 
4. W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 
5. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji. 
6. Za wydanie wypisu z licencji - na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.
Wpłaty można dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
PKO Bank Polski S.A 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598

 III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tutejszego urzędu) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia licencji stronie. Odwołanie składa się w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej.

VI. UWAGI:
1. Odbiór licencji  odbywa się osobiście (po okazaniu dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.
2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników, odpowiednio wcześniej przed planowanym rozpoczęciem przewozów. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4.  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar gminy (MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI).
5 Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję, organowi, który udzielił licencji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu lub wygaszeniu licencji stała się ostateczna.
7. Zgodnie z uchwałą nr IV/27/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.01.2015 r. w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, taksówka, która wykonuje działalność przewozową na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego musi posiadać oznakowanie zgodne z wzorem określonym w przedmiotowej uchwale (wzór numeru bocznego -  w załączonej niżej uchwale).
- numer boczny taksówki nadawany jest przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów.
8. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (w całym okresie ważności licencji suma zawieszeń nie może być dłuższa niż 12 miesięcy). Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia: zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
9. Licencję, cofa się:
a) w przypadku gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;
b) jeżeli jej posiadacz:
- nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego;
- rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa;
- odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej;
- zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy;
- rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców.
10. Licencja, może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:
a) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83 cytowanej ustawy;
b) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań: celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, lub wobec kontrahenta;
c) samowolnie:
- zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów zainstalowanych w pojeździe;
- zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.
W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.
11. Licencja wygasa w razie:
- upływu okresu, na który została udzielona;
- zrzeczenia się jej; śmierci posiadacza licencji;
- likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy.
12. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
13. Organ udzielający licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1, wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.
 
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:           
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- w celach archiwalnych.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych tj.: podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne, instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego