W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy alkohol
Komórka odpowiedzialna Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz.1119 z późn. zm.)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego funkcjonuje przy Al. Powstańców Wielkopolskich 18. 

Rozmowa z członkami komisji to dla wielu osób pierwszy krok w walce z nałogiem bliskich.

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych funkcjonują na poziomie miejskim i gminnym, zatem każdy zainteresowany może zwrócić się do komisji właściwej według miejsca pobytu lub zamieszkania osoby uzależnionej.

Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może wystąpić nie tylko członek rodziny osoby uzależnionej, ale każda osoba lub instytucja, która posiada informacje o działaniach uzależnionego prowadzących do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji, zaniedbań w rodzinie i pracy, zakłóceń spokoju lub porządku publicznego. Może to być, oprócz członka rodziny, także pracodawca, pracownik ośrodka pomocy społecznej, pedagog szkolny lub inna osoba dotknięta destrukcyjnymi działaniami uzależnionego.

Komisja przyjmuje zgłoszenie, które warto poprzeć dokumentami np. opinią pedagoga szkolnego, dokumentacja lekarską czy wyrokiem karnym. Jeżeli komisja uzna, ze zgłoszenie jest zasadne podejmuje stosowne działania. W pierwszej kolejności nakłania uzależnionego do podjęcia dobrowolnej terapii odwykowej, a dopiero w następnej kolejności kieruje sprawę do sądu.

Postępowanie sądowe zobowiązujące osobę do podjęcia leczenia odwykowego zostaje wszczęte na wniosek komisji lub prokuratora. Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. Członek rodziny lub inne osoby, o których była mowa powyżej, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie mogą być wnioskodawcami w takich sprawach. Wniosek zawiera uzyskaną przez komisję dokumentację oraz opinię biegłego z zakresu uzależnień, jeżeli takowa została przeprowadzona. Wniosek może dotyczyć leczenia w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Sąd bada sprawę w oparciu o wniosek i załączone dokumenty, a jeżeli badanie biegłego z zakresu uzależnień nie zostało przeprowadzone, zarządza poddanie osoby takiemu badaniu. Po przeprowadzeniu badania sąd może uznać za konieczne poddanie uzależnionego obserwacji w zakładzie leczniczym przez okres 2 tygodni lub w szczególnych wypadkach   6 tygodni. Podczas takiej obserwacji osoba, w stosunku do której toczy się postępowania ma obowiązek poddania się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz podstawowym badaniom laboratoryjnym.

Jeżeli osoba uzależniona nie stawiła się na rozprawę, nie poddała się badaniu biegłego lub uchyla się od obowiązku poddania się obserwacji w zakładzie leczniczym, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Orzeczenie sądowe zobowiązujące osobę uzależnioną poddaniu się leczeniu odwykowemu i wzywa osobę do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu w zakładzie lecznictwa odwykowego celem poddaniu się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania obowiązku. Orzeczony przez sąd obowiązek leczenia trwa tak długo jak wymagają tego okoliczności, jednak nie dłużej niż 2 lata. Po upływie tego czasu, jeżeli okoliczności tego wymagają procedura złożenia wniosku może zostać powtórzona.

Zarówno czas trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, jak i stacjonarny zakład leczenia może zostać zmieniony przez sąd z uwagi na okoliczności dotyczące osoby uzależnionej.

W trakcie postępowania sadowego sąd może uznać, ze na skutek uzależnienia zachodzi potrzeba ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej. Zawiadamia wtedy prokuratora, który jest uprawniony do złożenia stosownego wniosku w tej kwestii. Jeżeli ubezwłasnowolnienie zostanie orzeczone, sad opiekuńczy określając zakres opieki orzeka o umieszczeniu danej osoby w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych, chyba że istniej możliwość objęcia osoby inną stałą opieką. 

Załączniki

Powiadom znajomego