W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sprzedaż detaliczna w handlu i gastronomii)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy alkohol
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:  
Art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2018 r. Nr L/574/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2018 r. Nr L/575/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.             
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.             

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek do pobrania poniżej w załączniku).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć poniższe dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

II. OPŁATY:
Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanych napojów alkoholowych:

A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo:
- 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł,
- 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł,

B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):
- 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł,
- 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł,

C) powyżej 18% zawartości alkoholu:
- 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł,
- 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia ( uwaga – przed wpłatą kwotę wpłaty należy potwierdzić z pracownikiem organu wydającego zezwolenie). Jeśli przedsiębiorca stara się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicza się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty można dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy
BOŚ O/Ostrów Wielkopolski

41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.          
Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja (zezwolenie) staje się ostateczna i prawomocna i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

VI. UWAGI:
1. Co roku, do 31 stycznia, należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Na podstawie złożonego oświadczenia oblicza się opłatę za rok bieżący. Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
- posiadanie zezwolenia;
- wniesienie opłaty w wysokości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
- w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111;
- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
- zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany (np. zmiany adresów siedziby, zmiany nazwy firmy itp.);
- prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1-3 cytowanej ustawy;
- przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
3. Jeżeli przedsiębiorca zlikwiduje punkt sprzedaży napojów alkoholowych / zakończy sprzedaż napojów alkoholowych winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organ wydający zezwolenie.
4. Zawieszenie działalności nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia należy wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia, czyli składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia.
5. Zezwolenie wygasa w przypadku:
- likwidacji punktu sprzedaży;
- upływu terminu ważności zezwolenia;
- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
- niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty w wysokości określonej w cytowanej ustawie. W tym przypadku przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
6. Zezwolenie cofa się w przypadku:
- nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 cytowanej ustawy;
- nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
- wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
- przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych;
- popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
- orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z: Konstytucji Biznesu (Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców) oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa Prawo przedsiębiorców, Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy  z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane także w celach archiwalnych.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji wyżej wymienionych celów.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego