W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Udzielanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zdrowie i rodzina
Komórka odpowiedzialna Referat Zdrowia i Rodziny

I. PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.) oraz uchwała Nr XXXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.


II. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Uczestnicy konkursu ofert składają oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). Druki wniosku - oferty, umowy oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego: w serwisie Urzędu Miejskiego  -  www.umostrow.pl

Do oferty należy dołączyć: 

·      aktualny wyciąg z KRS, innego rejestru, ewidencji lub dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

·      statut lub inny akt wewnętrzny, w przypadku braku informacji o rodzaju prowadzonej działalności nieodpłatnej i/lub odpłatnej pożytku publicznego w dokumentach określonych w pkt.a), 

·      kopie dokumentów potwierdzających kompetencje osób realizujących bezpośrednio zadanie,

·      oświadczenie oferenta o zobowiązaniu przestrzegania rozporządzenia PEiR(UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016r.
 

Załączone kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność 
z oryginałem”  oraz  datą  i  podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.


III. OPŁATY:


Nie pobiera się


IV. TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Termin składania wniosków – 21 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego 


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych - Referat Zdrowia i Rodziny


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji w sprawie udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
 

VII. UWAGI:

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom  działającym w sferze działalności pożytku publicznego. 

Oferty należy składać w generatorze wniosków Witkac.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie każdorazowo są określane w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, a organizacją realizującą dotowane zadanie. Umowę ze strony oferenta podpisują zgodnie z jej statutem osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji.

Organizacja otrzymująca dotację zobowiązana jest do prowadzenia oddzielnej i przejrzystej dokumentacji rachunkowej dotyczącej realizacji dotowanego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz do przechowywania jej przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w formie Zarządzenia. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje odwołanie. 

Wyniki dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zamieszczane są na  tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załączniki

wzór oferty docx, 34 kB
wzór umowy RTF, 107 kB

Powiadom znajomego