W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zgłoszenie o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zdrowie i rodzina
Komórka odpowiedzialna Referat Zdrowia i Rodziny

I.     PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 28 ustawy z dnia 04.02.2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1324 z późn.zm.)


II. WYMAGANE DOKUMENTY:

·         w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

·         numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;

·         adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

·         decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, 

·         decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy;

·         w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

·         oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

·         w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

·         informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

·         adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

·         informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

·         wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;

·         numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

W celu sprawdzenia zgodności danych: odpis z odpowiedniego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie o niekaralności lub dokument  potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 


III. OPŁATY:

1000zł – na podstawie uchwały Nr XLII/501/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017r. 


IV.TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 
7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami. 

Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych - Referat Zdrowia i Rodziny


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


W szczególnych wypadkach, gdy wydawana jest decyzja o wykreśleniu lub o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


VII. UWAGI:

Wnioski oraz dokumenty są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym. 

W sprawach z wniosków,  wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Powiadom znajomego