W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie administracyjne związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa prawna:

Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14.06.1960r.(Dz. U. z 2021.735 ze zm.), Ustawa  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r (Dz. U. z 2021.1899 ze zm.) Uchwała Nr XIX/272/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dn. 27.04.2004r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału nieruchomości, oraz uchwałą nr XVI/187/2007 z dnia 29 listopada 2007r. zmieniającą powyższą uchwałę

I. WYMAGANE DOKUMENTY

II. OPŁATY

III. TERMIN ODPOWIEDZI

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WG/RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

 VI. UWAGI:

Informacje o zasadach naliczania opłaty adiacenckiej

Opłata adiacencka naliczana jest z tyt. podziału nieruchomości. Określana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości stanowiącym różnicę pomiędzy wartością nieruchomości po podziale, a jej wartością przed podziałem określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wysokość stawki procentowej służącej do naliczenia opłaty adiacenckiej została ustalona na 30 % różnicy.

Postępowanie z urzędu mające na celu wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty lub gdy nie nastąpi wzrost nieruchomości decyzji umarzającej postępowanie.

Na wniosek właściciela nieruchomości opłata może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji, a należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu.

Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta stosowanej przez NBP.

Sprawy związane z naliczeniem w/wym. opłaty prowadzi w Wydziale Geodezji, Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Aleksandra Walczyńska Kontakt tel. 062 58 22 205 lub 062 58 22 204

VII. RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż : 

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, 
 al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-102, fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
-  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
-   w celach archiwalnych .
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych wynika z przepisów prawa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
-    żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
-    sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą
o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Powiadom znajomego