W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała nr XLIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 1985)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek z załącznikami określonymi uchwałą:

- pisemna zgoda właściciela lub właścicieli nieruchomości do występowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 4 uchwały nr XLIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania),

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy sytuacji, w których tytuł prawny do budynku lub lokalu, przeznaczonego na cele mieszkalne lub na prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, pełnomocnictwo załączają podmioty, o których mowa w § 5 ust. 5 uchwały nr XLIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania),

- dokument, z którego będzie wynikało, kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości (tylko jeżeli 
dla nieruchomości objętej wnioskiem nie jest prowadzona księga wieczysta).

W przypadku wspólnot mieszkaniowych:

- uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową,

- zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, wyrażona w formie uchwały oraz upoważnienie właścicieli dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej do złożenia wniosku.

Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

- zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

- formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

 
II. OPŁATY:

Bez opłat 


III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej.


IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Uchwała nie przewiduje trybu odwoławczego.


V. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy, która jest zawierana po rozpatrzeniu wniosku przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl.

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

-  listownie przesyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

-  telefonicznie pod numerem 62-58-22-102;

-  pisząc e-mail na adres: iod@umostrow.pl.

3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na zadania służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w przypadku pozytywnie zaopiniowanego wniosku o udzielenie dotacji, będziemy przetwarzać dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podpisania i wykonania umowy, o którą wnioskodawcy występują wnioskując o dotację;

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w celu przyspieszenia kontaktu - w zakresie numeru telefonu - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w przypadku wniesienia opłaty za udzielone pełnomocnictwo - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz mogą być udostępnione instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Dane w zakresie imienia, nazwiska stron umowy oraz kwoty otrzymanej dotacji zostaną upublicznione na stronie BIP tut. Urzędu.

6. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji oraz zawarcia i realizacji umowy a w przypadku nr telefonu dobrowolne. W przypadku wnoszenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, podanie danych jest wymogiem prawa.

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:

-  żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

-  sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

w przypadku zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (numer telefonu), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z adnotacją na kopercie – dotacja gromadzenie wód opadowych i roztopowych lub elektroniczne na adres iod@umostrow.pl.

Załączniki

Powiadom znajomego