W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2020.2040 t.j.)

Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

I. OPIS PROCEDURY

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. 

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zaświadczenie o przekształceniu - terminy i opłaty. 

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.  W przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zaświadczenie wydawane jest przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zwanego dalej "właściwym organem". 

Zaświadczenie wydawane jest: 

1) z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo

2) na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo (1_WNIOSEK)

3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. (2_WNIOSEK)

Zaświadczenia wydawane na wniosek podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa za wydanie na wniosek zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu wynosi 50 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz części II ust. 20a załącznika do ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Elementy zaświadczenia o przekształceniu - tryb doręczenia, opłaty za przekształcenie.   

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, zwanej dalej „opłatą”, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu 1 stycznia 2019 r. 

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Zaświadczenie doręcza się dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu. Doręczenie zawiadomienia na taki adres uważa się za dokonane. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Opłatę wnosi się na konto Nr 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005 Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski.

Opłata jednorazowa.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej oraz bonifikaty od opłaty jednorazowej (3_ZGŁOSZENIE_BONIFIKATA_UCHWAŁA) lub (4_ZGŁOSZENIE_ BONIFIKATA 99%)

W przypadku zgłoszenia zamiaru o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego udziela osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego         z dnia 18.02.2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu jest złożenie przez podmioty wymienione powyżej pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz braku zaległości     z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

Bonifikata ustawowa od opłaty jednorazowej - 99 % (4_ZGŁOSZENIE_ BONIFIKATA 99%)

 "Art. 9a. 1. Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.";
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. (WNIOSEK_DO_ksiegi_wieczystej)

Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia właściwy Sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:

1) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

2) 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Nabycie nieruchomości podlegającej przekształceniu po 1 stycznia 2019r. - zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. (5_WNIOSEK) 

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, Nabywca nieruchomości występuje do właściwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Właściwy organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.     

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji. Złożenie wniosku nie wstrzymuje obowiązku wnoszenia opłaty za dany rok.

Zaświadczenia wydawane na wniosek podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa za wydanie na wniosek zaświadczenia wynosi 17 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz części II ust. 21 załącznika do ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie na wniosek zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu wynosi 50 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz części II ust. 20a załącznika do ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Opłata skarbowa za wydanie na wniosek zaświadczenia wynosi 17 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz części II ust. 21 załącznika do ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) - nie dotyczy osób bliskich.

Opłatę skarbową wnosi się na konto Nr 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004 Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Szczegóły w opisie sprawy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Administracji Przestrzennej, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WAP/RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Szczegóły w opisie sprawy.

VI. RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
  Powstańców Wielkopolskich 18, tel. (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax. (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
w celach archiwalnych .
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych wynika z przepisów prawa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Geodezji, w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Katarzyna Nowaczyk-Pietrzak i Joanna Zuszek

Kontakt tel. 062 58 22 203  lub  062 58 22 204  (kierownik)

Załączniki

Powiadom znajomego